Tõrma Hiiemägi taas rüüstajate küüsis

Eesti üks kauimaid hiiemägesid, Rakvere lähedal asuv Tõrma Hiiemägi, sattus eelmisel kuul rüüstamise ohvriks. Kohalikud elanikud teatasid, et põllumajandusettevõte on hiie põhja- ja lääneküljel kive kokku vedanud ja põldu juurde raadanud

Eesti üks kauimaid hiiemägesid, Rakvere lähedal asuv Tõrma Hiiemägi, sattus eelmisel kuul rüüstamise ohvriks. Kohalikud elanikud teatasid, et põllumajandusettevõte on hiie põhja- ja lääneküljel kive kokku vedanud ja põldu juurde raadanud. Rakvere – Väike-Maarja maanteelt võis jälgida, kuidas Hiiemäel toimetab ekskavaator ja traktor.

Hiiemäe tipust on võetud 3,2 ha suurune ala arheoloogiamälestise ja loodusliku pühapaigana riikliku kaitse alla. Mälestist ümbritseb lisaks 50 m laiune kaitsevöönd, kus ei või ilma Muinsuskaitseameti loata samuti ümberkorraldusi teha.

Hiite Maja sihtasutus kontrollis rüüstamist puudutavat teavet 7.05. ning tuvastas, et Hiiemäel on hiljuti toimetanud rasketehnika. Hiiemäele, kaitstava mälestise alasse on veetud üle 20 m pikkune ja 3 m kõrgune kivihunnik. Kokku on kuhjatud peamiselt suured rändrahnud, kuid seal leidub mõnevõrra ka ehitusprahti. Ligi 200 m2 suurusel alal on raadatud noort metsa ning see on haritud põlluks. Mälestist ümbritsevas 50 m laiuses kaitsevööndis on aga põlluks raadatud üle 10 000 m2. Lisaks on seal ümber paigutatud suuri kive ning rajatud teinegi kivihunnik. Tööde käigus on hävitatud osa kaitsealuse käpalise (harilik käoraamat, LK III) kasvukohast, mis oli kantud Loodusvaatluste andmebaasi. Rüüstatud alal on Hiite Maja varasema inspektsiooni käigus tuvastanud kolme eri liiki käpalisi.

Võrreldes Maa-ameti 2022. a kevadel tehtud ortofotoga võib sedastada, et Hiiemäelt on raadatud rohkesti noori puid. Osa neist vedelevad siiani Hiiemäel, kuid kohalike elanike sõnul veeti enamik neist minema. Langetatud hiiepuude seas olnud ka vanu kadakaid, mille tüve läbimõõt küündis 24 cm-ni.

Kohalikud elanikud pöördusid Hiite Maja poole peale seda, kui selgus, et riigiametid ei pea hiie rüüstamist oluliseks. Hiite Maja teavitas Muinsuskaitseametit oma inspektsiooni tulemustest ning palus kontrollida toimunud tööde seadusele vastavust. Ühtlasi tehti ettepanek korraldada Tõrma Hiiemäe loodus- ja kultuuriväärtuste arvele võtmiseks seal täiemahuline inventuur ning võtta kogu Hiiemägi muinsuskaitse alla.

Eelmine kord rüüstati Tõrma Hiiemäge 2018. aastal, kui maaomanik langetas seal Muinsuskaitseameti loal metsa ning valmistus seikluspargi rajamiseks. Toonane maaomanik – noor mees – on tänaseks elavate seast lahkunud.

Ülevaade toonastest sündmustest: https://www.hiis.ee/uudised/torma-hiiemaegi-rueuestajate-kueuesis