Kaardile jõudis 60 pühapaika Harju- ja Virumaalt

Looduslike pühapaikade kaardile lisandus 60 ajaloolist pühapaika, millest enamik asub Harju- ja Virumaal.

Hiite Maja sihtasutuses valmis Virumaa Kadrina kihelkonna pühapaikade eeluuring. Selle käigus saadi andmeid 93-st ajaloolisest pühapaigast, millest kaardile jõudis 30. Nende seas leidub hiiekohti, pühi kive, allikaid, järvi ja üks jõehaud. Koos varem kaardile kantud paikadega küünib nüüd Kadrina kihelkonna pühapaikade arv üle neljakümne.

Uuringu käigus analüüsiti 2019. a Muinsuskaitseameti tellimusel toimunud Kadrina kihelkonna inventuuri andmeid, tehti arhiivi- ja välitöid ning küsitleti kohalikke elanikke. Selgus, et 2019. a on 7 pühapaika kaardistatud õigesti, 4 juhul tuli täpsustada asukohti ja piire, 3 pühapaika olid kaardistatud vales asukohas ja tulid täies mahus uuesti inventeerida, 6 pühapaika olid juba varem kaardistatud ning 3 paika ei vastanud pühapaikade tunnustele. Hiite Maja määras täiendavalt kindlaks ja kaardistas 17 pühapaiga asukohad. Üle vaadati ka pühapaikade kaardi varasemad kirjed, mida vajadusel neid täpsustati.

 

Kadrina kihelkonnas osutus pühapaikade rohkuse poolest erakordseks Uku küla. Ajalooliste andmete põhjal on seal kindlaks määratud 2 hiiekohta, 6 püha kivi ja 2 allikat.

Mitmed Kadrina kihelkonna pühapaigad on saanud kannatada. Näiteks muudeti Uku Tervisvee allikas nõukogude ajal veehoidlaks ja Uku Hiiemäel on tehtud hiljuti lageraie. Väga heas seisundis on aga Lahemaa Rahvuspargis Korjuse külas asuv Iiealuse hiiemets.

Hiite maja korraldas suvel ja sügisel välitöid mujalgi. Harju-Madise kihelkonna Madise külas määrati kindlaks ja inventeeriti Kiriku-Kõrtsu hiiekoht. Risti kihelkonna Hatu külas lisandus 2 liukivi. Jõelähtme kihelkonna Manniva külas leiti üles ja kanti kaaardile Saarma terviseallikas. Kuusalu kihelkonna rannakülades inventeeriti kohalike elanike abil 24 tite-, liu- jm pühakivi. Ühtlasi talletati nende paikadega seotud haruldasi traditsioone ja uskumusi. Rannakülade põliselanike ja pärandipaikade leidmisel osutas hindamatut kaasabi Tsitre külavanem ja loodusretkede juht Riina Laanetu.

Pühapaiku lisandus ka Eesti teistest piirkondadest, kusjuures mõnegi paiga uurimine on võtnud aastaid. Näiteks Võrumaa Raiste küla Rahapettai toimik oli avatud alates 2010. aastast kui toimus Põlva kihelkonna pühapaikade inventuur. Toona saadi puu pühaduse kohta mõningad vihjed. Tänavu sügisel õnnestus leida Rahapettai pühaks pidamise kohta otsesed andmed ning see põlispuu kanti pühapaikade kaardile. Kokku on tänavu kaardile jõudnud ligi 200 pühapaika ning töö jätkub.

Kaardistatud pühapaigad on avaldatud Hiite Maja Looduslike pühapaikade kaardil: https://kaart.hiiepaik.ee/